มารู้จักศาลโลกกันหน่อยไหม?

1+ สั้นๆ…ศาลโลก คือ องค์กรอะไร???

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ศาลโลก
ความหมาย 

น. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ.ศาลสถิตยุติธรรม (กฎ; โบ) น. เป็นคำรวมที่ใช้เรียกศาลยุติธรรมทั้งปวง.

 

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice – ICJ)

หรือ ที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ศาลโลก (World Court) เมื่อได้ชื่อว่าศาล หรือ Court ก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าต้องทำหน้าที่ตัดสินคดีความ แต่ทีรายละเอียดอย่างไรนั้น ต้องตามมาเรียนรู้กันค่ะ

2+ อยู่ที่ไหน ?

ตั้งอยู่ Den Haag เป็นชื่อภาษาดัชซึ่งเมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ The Hague คือ เดอะเฮก      หรือ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ นั่นเอง

3+ ทำไมจึงตั้งขึ้นได้ ?

ตั้งขึ้นโดยกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อ ปี 1946 หรือ พ.ศ. 2489 เป็นหนึ่งในองค์กรหลักภายใต้องค์การสหประชาชาติ

4+ มีหน้าที่และอำนาจอย่างไร ???

กฎบัตรสหประชาชาติมาตรา 93 ระบุว่า “รัฐ สมาชิกสหประชาชาติทุกรัฐย่อมเป็นภาคีของธรรมนูญศาลโลก และรัฐที่มิใช่สมาชิกสหประชาชาติสามารถเข้าเป็นภาคีของศาลโลกได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้สมัชชาเป็นผู้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะมนตรีความ มั่นคง”

มีหน้าที่สืบเนื่องต่อจากศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศ (Permanent Court of International Justice) ที่ยุติบทบาทหน้าที่ไปพร้อมกับองค์การสันนิบาตชาติ

มีอำนาจ ตามกรอบดังนี้…

คู่ความที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลได้จะต้องเป็นรัฐคู่กรณีซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ถ้ามิใช่สมาชิกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมัชชา เอกชน จะนำคดีมาสู่ศาลนี้ไม่ได้

  • พิจารณาตัดสินคดีใดๆ ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ 2 ประเทศขึ้นไป (Contentious Case) เช่น

o       ข้อพิพาทเรื่องดินแดนอาณาเขต

o       การละเมิดอำนาจอธิปไตย

o       ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

o       รวมทั้งกรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่รัฐเป็นผู้ฟ้องแทน ฯลฯ ทั้งนี้ประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องยินยอมรับอำนาจศาลให้เป็นผู้พิจารณาตัดสินก่อนเท่านั้น ศาลจึงจะมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีนั้นได้

  • วินิจฉัยเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศ (Advisory Opinion)

o       ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ร้องขอ

o       ตามที่องค์กรอื่นภายใต้สหประชาชาติหรือองค์การชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติร้องขอโดยได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่

o       ตามที่ได้มีการให้อำนาจวินิจฉัยปัญหาไว้โดยสนธิสัญญา

5+ องค์ประกอบของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ :

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศประกอบด้วยสมาชิก 15 คน จะได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาใหญ่ ซึ่งในจำนวนนี้จะมีผู้พิพากษาซึ่งเป็นคนชาติของรัฐใดรัฐหนึ่งเกินหนึ่งคนมิได้

ดัง นั้น ผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ จะเป็นตัวแทนกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก มากกว่าที่จะได้รับเลือกมาจากรัฐบาลของรัฐใดรัฐหนึ่ง

สมาชิกของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะอยู่ในตำแหน่ง 9 ปี และอาจได้รับเลือกอีกได้ ทั้งนี้ สมาชิกของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 5 คน จะต้องออกจากตำแหน่งทุกๆ 3 ปี

6+ อนุญาโตตุลาการต่างกับศาลโลก อย่างไร ?

อนุญาโตตุลาการเกิดจากการจัดตั้งของรัฐคู่พิพาทเป็นสำคัญ

ศาลโลกไม่ ได้เกิดจากการจัดตั้งดังกล่าว แต่เป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติ มีธรรมนูญกำหนดโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมีระเบียบกฎเกณฑ์ของตนเองในการพิจารณาปัญหาข้อขัดแย้งทางกฎหมาย

7+ องค์กรนี้อยู่ได้อย่างไร ?

ศาลโลกปัจจุบันไม่มีงบประมาณของตนเองโดยเอกเทศ เพราะงบประมาณรายรับรายจ่ายผูกพันอยู่กับสหประชาชาติ

8+ กฎหมายระหว่างประเทศใด…ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศใช้ในการวินิจฉัยข้อพิพาท ???

ปรากฏอยู่ในข้อ 38 แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่ง สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก บันทึกครั้งก่อนของดิฉันเอง

ในหัวข้อ Source of International Law ต่างกับ บ่อเกิดของกฎหมาย ใน LA100 หรือไม่??

9+ คำพิพากษาของศาลโลกมีผลผูกพัน หรือไม่???

ย่อมมีผลผูกพันคู่พิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับคดีที่พิพาทนั้น และเป็นที่สุด โดยไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ

อย่าง ไรก็ดี คู่พิพาทก็สามารถที่จะขอให้ศาลทบทวนคำพิพากษาได้เมื่อมีการค้นพบข้อเท็จจริง อันเป็นปัจจัยตัดสิน และเป็นข้อเท็จจริงซึ่งในขณะที่มีคำพิพากษานั้น ทั้งศาลและคู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้มีการทบทวนคำพิพากษาไม่รู้ว่ามีอยู่ ทั้งนี้ ความไม่รู้เช่นว่านั้นต้องมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ

10+ ความเห็นแนะนำของศาลโลกมีผลผูกพัน หรือไม่ ???

ความเห็นแนะนำของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตามข้อ 65 (1) จะไม่มีผลผูกพันองค์กรของสหประชาชาติ หรือทบวงการชำนัญพิเศษ ซึ่งทำให้แตกต่างจากผลของการมีคำพิพากษาของศาลในกรณีของคดีพิพาทระหว่างรัฐ ซึ่งจะมีผลผูกพันคู่กรณี

11+ หากบุคคลธรรมดาอย่างเราๆ ต้องการยื่นฟ้องต่อศาลโลก จะทำได้หรือไม่???

จะต้องใช้กระบวนการ “การให้ความคุ้มครองทางการทูต” (Diplomatic Protection) กล่าว คือ เมื่อบุคคลธรรมดาได้รับความเสียหายจากรัฐใดรัฐหนึ่ง เช่นว่า บ้านของดิฉันถูกโอนเป็นของรัฐ หรือ ดิฉันไม่ได้รับความยุติธรรมจากรัฐที่ดิฉันเข้าไปประกอบกิจการอยู่ ดิฉันสามารถให้รัฐที่ดิฉันถือสัญชาติอยู่ คือรัฐไทยทำการฟ้องรัฐดังกล่าวแทนได้

อย่าง ไรก็ดี ดิฉันจะต้องปฏิบัติตนให้ครบองค์ประกอบของการคุ้มครองทางการทูตเสียก่อน นั่นคือ จะต้องมีการเรียกร้องในระดับภายในรัฐที่ดิฉันคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เสียก่อน จากนั้นจึงค่อยนำเรื่องมาขอความยุติธรรมจากรัฐบาลของรัฐที่ถือสัญชาติซึ่งก็ คือรัฐไทยต่อไป

12+ เหตุใดบทบาทของศาลโลกในฐานะที่เป็นองค์กรตุลาการในทางระหว่างประเทศก็ยังมีไม่มากเท่าที่ควร ???

1. ข้อพิพาทระหว่างประเทศจำนวนมากเป็นข้อพิพาทที่มีลักษณะทางการเมือง ซึ่งศาลโลกไม่มีเขตอำนาจที่จะวินิจฉัยคดีพิพาททางการเมืองแต่ ประการใด ในกรณีนี้ คู่พิพาทจะหาวิธีระงับข้อพิพาทเช่นว่านั้นด้วยการเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม หรือวิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติอื่นใด

2. ศาล โลกจะมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทระหว่างรัฐก็ต่อเมื่อรัฐคู่พิพาทยินยอมที่จะ เสนอข้อพิพาทให้ศาลพิจารณาและชี้ขาด และในบรรดารัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศทั้งหมด มีเพียงประมาณร้อยละ 30 ของรัฐภาคีเหล่านั้นเท่านั้นที่ยอมรับเขตอำนาจของศาลโลก

ใน บรรดารัฐที่ยอมรับเขตอำนาจศาลต่างก็กำหนดข้อสงวนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไว้ ด้วย ทำให้ข้อพิพาทที่จะนำขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยิ่งน้อยลงไปอีก

3. เกิดจากความรู้สึกของรัฐต่างๆ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป เช่น

o       รัฐที่เพิ่งได้รับเอกราช อาจไม่ต้องการผูกมัดกับพันธกรณีซึ่งตนมิได้มีส่วนร่วมในการตกลงด้วย

o       รัฐอาจไม่ต้องการเป็นความกันในลักษณะของโจทก์ หรือจำเลย

o       รัฐ อาจไม่แน่ใจในคำพิพากษาของศาลในลักษณะที่ว่ารัฐไม่ทราบว่าคำพิพากษาของศาลจะ ออกมาในลักษณะใด เพราะข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่รัฐคู่พิพาทกล่าวอ้างอาจจะขัดแย้ง และแตกต่างกันไป

o       รวม ทั้งการที่ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาของศาลทำ ความเห็นแยกต่างหากได้ ซึ่งหลายกรณีเป็นลักษณะของความเห็นแย้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการทำคำพิพากษาของศาล

~~คราวนี้ลองถอยจากโลกวิชาการกันบ้าง~~

13+ บรรยากาศรอบๆ ที่ตั้งศาลโลก

ด้านข้างจะมีไฟแห่งความสันติภาพ

ของโลกอยู่ World      Peace Flame เข้าใจตั้งเป็นสัญลักษณ์นะคะ   ขอให้ไฟนี้สว่าง โชติช่วงในเร็ววัน…

ภาพด้านหลังของศาลโลก

ภาพบรรยากาศการพิจารณาคดี

ที่มา :  http://learners.in.th/

blog/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: